Ponowne wykorzystywanie

  Ponowne wykorzystywanie

  Ponowne wykorzystywanie

  Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zostały określone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

  Klauzula informacyjna Centrum Informatyki Resortu Finansów (link)

  Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie www BIP CIRF

  Jeśli dla danej informacji sektora publicznego nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania podmioty pobierające tę informację w celu jej ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

  1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od podmiotu zobowiązanego, poprzez podanie pełnej nazwy Centrum Informatyki Resortu Finansów lub nazwy skróconej – CIRF;
  2. poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych;
  3. poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany – w przypadku, gdy ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu prawa.

  Zakres odpowiedzialności Centrum Informatyki Resortu Finansów za udostępnione informacje

  Centrum Informatyki Resortu Finansów nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje, w tym w szczególności za ich dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość.

  Opłaty za ponowne wykorzystywanie

  Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

  Centrum Informatyki Resortu Finansów może jednak nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Opłata będzie ustalona indywidualnie dla wniosku a jej wysokość nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji w celu ponownego wykorzystania w określony sposób lub określonej formie.

  Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

  Wnioskodawcy, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy (art. 41 ust. 2  ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r.  o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego).

   

  Wnioskodawcy, który otrzymał decyzję o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego lub decyzję o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r.  o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641)  w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 753 ze zm.).

   

  Zgodnie z art. 435 ust. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r.  o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wnioskodawcy przysługuje ponadto prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325).