Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF).
W tej sekcji udostępniamy informacje o CIRF, wymagane przez prawo wobec podmiotów publicznych.

Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zostały określone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dalej: „u.o.d.p.w.”).

Warunki ponownego wykorzystywania:

Jeśli dla danej informacji sektora publicznego zamieszczonej na stronie internetowej Centrum Informatyki Resortu Finansów (dalej: „CIRF”) oraz udostępnionej na wniosek nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, podmioty pobierające tę informację w celu jej ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

1) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od podmiotu zobowiązanego, poprzez podanie pełnej nazwy Centrum Informatyki Resortu Finansów lub nazwy skróconej – CIRF;

2) poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych;

3) poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany – w przypadku, gdy ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu prawa.

Zakres odpowiedzialności Centrum Informatyki Resortu Finansów za udostępnione informacje

CIRF nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje, w tym w szczególności za ich dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. W niektórych przypadkach CIRF może jednak nałożyć opłatę.

Opłata za ponowne wykorzystywanie wynikająca z dodatkowych kosztów

CIRF może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Wymagania dotyczące wniosku oraz podstawowe informacje o procedurze rozpatrzenia

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę podmiotu, do którego skierowany jest wniosek;

2) imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy czy instytucji;

3) adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi (np. adres pocztowy, adres e-mail, adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) – ePUAP);

4) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;

5) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

6) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kopia na papierze, pamięć USB, plik elektroniczny), a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;

7) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób (np. e-mailem, ePUAP’em, listownie);

8) wskazanie sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, w przypadku gdy

wniosek dotyczy umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

Wniosek można przesłać w postaci papierowej albo elektronicznej: 1) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.cirf@mf.gov.pl

2) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Centrum Informatyki Resortu Finansów utworzonej na platformie ePUAP

3) listownie na adres:

Centrum Informatyki Resortu Finansów

ul. Samorządowa 1

26-601 Radom

Rozpatrzenie wniosku

CIRF rozpatruje wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, CIRF zawiadomi w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku).

Informacja o prawie do sprzeciwu oraz o środkach prawnych przysługujących wnioskodawcy

1. Wnioskodawcy, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane; przysługuje prawo do złożenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy (art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego).

Odnośnie do oferty podmiotu zobowiązanego – w przypadku postępowania przy wniosku o stały dostęp, wnioskodawcy nie przysługuje sprzeciw wobec tej oferty (art. 42 ust. 1 pkt 1 u.o.d.p.w.)

2. Wnioskodawcy, który otrzymał decyzję o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego lub decyzję o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przysługuje prawo do złożenia do ministra właściwego ds.

informatyzacji odwołania od decyzji (art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, wnioskodawcy przysługuje ponadto prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Klauzula informacyjna Centrum Informatyki Resortu Finansów

Wniosek do Centrum Informatyki Resortu Finansów o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji