Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF).
W tej sekcji udostępniamy informacje o CIRF, wymagane przez prawo wobec podmiotów publicznych.

Informacja o dostępie do informacji nieudostępnionej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP)) informacja publiczna, która nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana zainteresowanym w momencie złożenia przez nich wniosku w następujący sposób:

 

    • przesłana za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Centrum Informatyki Resortu Finansów utworzonej na platformie ePUAP

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona we wskazanym terminie lub wniosek wymaga uzupełnienia w trybie wskazanym w ustawie Centrum Informatyki Resortu Finansów zwróci się pisemnie do wnioskodawcy. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 

Bezpłatne jest udostępnienie informacji publicznej:

 

    • w formie elektronicznej

    • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jeżeli opłata byłaby niższa niż koszt przesyłki pocztowej poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jeżeli udzielenie informacji publicznej wnioskującemu, będzie generowało dodatkowe koszty ze względu na wskazany we wniosku sposób udostępnienia lub konieczność przekształcenia informacji w żądaną formę, Centrum Informatyki Resortu Finansów może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wówczas, w terminie 14 dni od dnia złożenia prośby o dostęp do informacji publicznej wnioskujący zostanie poinformowany o wysokości opłaty, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany prośby w zakresie sposobu, formy udostępnienia lub wycofa wniosek.

Pliki do pobrania:

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji