Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF).
W tej sekcji udostępniamy informacje o CIRF, wymagane przez prawo wobec podmiotów publicznych.

Status prawny

 

Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych ustanowioną zarządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Centrum Informatyki Resortu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2022 r. poz. 68 z późn. zm.).  

Działalnością CIRF kieruje dyrektor, którego powołuje minister właściwy do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych. Dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów realizuje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora Centrum, dyrektorów komórek organizacyjnych, kierowników komórek organizacyjnych oraz Głównego Księgowego.

Siedzibą CIRF jest Radom. Prowadzimy działalność na terenie całego kraju.

 
 

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji