Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF).
W tej sekcji udostępniamy informacje o CIRF, wymagane przez prawo wobec podmiotów publicznych.

Klauzula informacji udostępnianie informacji publicznej oraz ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Od dnia 25 maja 2018, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Informatyki Resortu Finansów, ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom (nr tel. 48 367 36 01 adres e-mail: sekretariat.ci@mf.gov.pl) zwane dalej CIRF.

2.    W CIRF wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod.cirf@mf.gov.pl

3.    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej lub o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznejoraz ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r.  o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

4.    W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani / Pana dane osobowe mogą być na podstawie przepisów prawa udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

5.    Przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresniezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

7.    W związku z przetwarzaniem przez CIRF Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

·         dostępu do Pani/Pana danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

·         prawo żądania ich sprostowania

·         ograniczenia przetwarzania.

 

8.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez CIRF Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.


Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

 

9.      Źródło pochodzenia danych osobowych. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą oraz instytucji i organów na mocy przepisów prawa.

10.  Informacje o dowolności lub obowiązku podania danych.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.

11.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:

·         dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria.

·         dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji