Status prawny

    Status prawny

    Status prawny

    Centrum Informatyki Resortu Finansów jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych ustanowioną Zarządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie nadania statutu Centrum Informatyki Resortu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. poz.21).  Działalnością Centrum Informatyki Resortu Finansów kieruje Dyrektor, którego powołuje minister właściwy do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych. Dyrektor Centrum realizuje zadania przy pomocy Dyrektorów Pionów pełniących rolę jego zastępców, Dyrektorów Departamentów, Dyrektorów Regionów, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.

    Siedzibą Centrum Informatyki Resortu Finansów jest miasto Radom. Centrum Informatyki Resortu Finansów prowadzi działalność na terenie całego kraju.