Status prawny

    Status prawny

    Status prawny

    Centrum Informatyki Resortu Finansów jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych ustanowioną Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów na Centrum Informatyki Resortu Finansów oraz nadania statutu Centrum Informatyki Resortu Finansów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 28 września 2017 r. poz 192).  Działalnością Centrum Informatyki Resortu Finansów kieruje Dyrektor którego powołuje minister właściwy do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych. Dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.

    Siedzibą Centrum Informatyki Resortu Finansów jest miasto Radom. Centrum Informatyki Resortu Finansów prowadzi działalność w Radomiu i Warszawie.