Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF).
W tej sekcji udostępniamy informacje o CIRF, wymagane przez prawo wobec podmiotów publicznych.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) (dalej jako RODO), informuję, iż

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Informatyki Resortu Finansów,
    ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.cirf@mf.gov.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO)
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, przez okres 1 – 3 miesięcy,
  • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
  • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informacje o publikacji dokumentu
Dane utworzenia
Dane ostatniej modyfikacji