Informacja o sposobie przyjmowania spraw i kolejności ich rozstrzygania

  Informacja o sposobie przyjmowania spraw i kolejności ich rozstrzygania

  Informacja o sposobie przyjmowania spraw i kolejności ich rozstrzygania

  Podstawowym aktem prawnym, który reguluje sposoby przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

  Przyjmowanie i załatwianie spraw podlega również zasadom obiegu dokumentów, określonym w instrukcji kancelaryjnej Centrum Informatyki Resortu Finansów.

  Punkty kancelaryjne ewidencjonują sprawy przesyłane do Centrum Informatyki Resortu Finansów, jak również przedstawiają sprawy do wglądu i dekretacji przełożonym, którzy przekazują je do załatwienia pracownikom merytorycznym. Prowadzący sprawę załatwia ją w odpowiednim dla niej trybie. Po zaakceptowaniu sposobu załatwienia sprawy przez przełożonego, odpowiedź wysyłana jest pod wskazany adres korespondencyjny lub e-mailowy.

  Potwierdzenie otrzymania pisma punkt kancelaryjny wydaje na żądanie składającego pismo.

  Centrum Informatyki Resortu Finansów rozpoznaje także sprawy, które wpływają pocztą elektroniczną oraz udziela informacji telefonicznie.