Majątek

  Majątek

  Majątek

  Majątek, którym dysponuje Centrum Informatyki Resortu Finansów jest sklasyfikowany w następujących grupach Klasyfikacji Środków Trwałych:

  • grunty;
  • budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;
  • obiekty inżynierii lądowej i wodnej;
  • kotły i maszyny energetyczne;
  • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
  • maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne;
  • urządzenia techniczne;
  • środki transportu;
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • wartości niematerialne i prawne.