Projekty

  Projekty

  Projekty

  • Projekt Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF) stanowi bezpośrednią kontynuację projektów: "Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC)" i "Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów (IeU)", realizowanych w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013 w ramach PO IG, zmierzających do budowy spójnej i wysokowydajnej infrastruktury w architekturze prywatnej chmury obliczeniowej (ang. cloud computing), których celem jest zwiększanie ilości elektronicznych usług publicznych przy zapewnieniu ciągłości działania Ministerstwa Finansów i jednostek podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, ograniczenia kosztów utrzymania, zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz wprowadzanie usprawnień w sposobie funkcjonowania resortu finansów. Strona internetowa projektu HARF (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  • Program Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) "Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych" przewiduje modernizację Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) poprzez budowę nowych i modernizację jego dotychczasowych komponentów, w tym m.in. modernizację portalu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (puesc.gov.pl) udostępnianego z wykorzystaniem funkcjonalności komponentu SISC SEAP (Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu). Strona internetowa programu PUESC (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  • Program e-Podatki zakłada szereg działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. W ramach programu realizowane są następujące projekty: e-Deklaracje 2, e-Rejestracja, e-Podatki. Strona internetowa programu e-Podatki (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  • Projekt Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów (IeU) gwarantuje uzyskanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, elastyczności działania oraz wydajności aplikacji e-Administracji a także zapewnienie wydajnego środowiska dla rozwiązań aplikacyjnych świadczących elektroniczne usługi dla przedsiębiorców, obywateli oraz organów administracji publicznej szczebla centralnego i lokalnego. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  • Projekt Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC), którego celem było wdrożenie zmian systemowych i strukturalnych umożliwiających wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia e-Usług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług. W ramach projektu KiC realizowane były trzy wątki projektowe: budowa Centrum Przetwarzania Danych MF, wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych MF w sprzęt teleinformatyczny, konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych. Więcej informacji na stronie projektu KIC (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  • Projekt „Budowa Platformy e-Budżetu" w szczególności ma na celu zmodernizowanie Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) wraz z zapewnieniem narzędzi umożliwiających wymianę danych z innymi systemami informatycznymi, w tym świadczącymi e-usługi za pomocą Platformy Integracyjnej. Podstawowym celem projektu jest udostępnienie usług, które pozwolą na elektronizację procesu obsługi budżetu państwa, w tym ograniczenie papierowego obiegu dokumentów w zakresie planowania, wykonania i sprawozdawczości budżetu państwa.