Informacja o sposobie dostępu do informacji nieudostępnionej

  Informacja o sposobie dostępu do informacji nieudostępnionej

  Informacja o sposobie dostępu do informacji nieudostępnionej

  Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (linkdo Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP)) informacja publiczna, która nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana zainteresowanym w momencie złożenia przez nich wniosku w następujący sposób:

  Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona we wskazanym terminie lub wniosek wymaga uzupełnienia w trybie wskazanym w ustawie Centrum Informatyki Resortu Finansów zwróci się pisemnie do wnioskodawcy. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 

  Bezpłatne jest udostępnienie informacji publicznej:

  • w formie elektronicznej
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jeżeli opłata byłaby niższa niż koszt przesyłki pocztowej poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  Jeżeli udzielenie informacji publicznej wnioskującemu, będzie generowało dodatkowe koszty ze względu na wskazany we wniosku sposób udostępnienia lub konieczność przekształcenia informacji w żądaną formę, Centrum Informatyki Resortu Finansów może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wówczas, w terminie 14 dni od dnia złożenia prośby o dostęp do informacji publicznej wnioskujący zostanie poinformowany o wysokości opłaty, chyba że  wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany prośby w zakresie sposobu, formy udostępnienia lub wycofa wniosek.

  Pliki do pobrania