Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach

  Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach

  Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach

  Informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach prowadzonych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Centrum Informatyki Resortu Finansów, a nie udostępnione na BIP, udostępnia się zainteresowanym na wniosek z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności: kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony danych osobowych, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych.

  Wniosek powinien zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres korespondencyjny (adres, który umożliwi prawidłowe doręczenie przesyłki na gruncie przepisów rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz treść zapytania.

  PROWADZONE REJESTRY

  • Rejestr – książka kontroli zewnętrznych;
  • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw;
  • Rejestr zarządzeń wydanych przez Dyrektora Centrum Informatyki Resortu Finansów;

  PROWADZONE EWIDENCJE

  • Ewidencja pieczątek;
  • Ewidencja mienia;
  • Ewidencja udzielenia odpowiedzi na wniosek;
  • Ewidencja spisów zdawczo-odbiorczych.

  PROWADZONE ARCHIWA

  Centrum Informatyki Resortu Finansów prowadzi składnicę akt w siedzibie jednostki.

  Instrukcję określającą zasady funkcjonowania składnicy akt udostępniamy na pisemny wniosek interesanta